GIỚI THIỆU TÓM TẮT KẾ HOẠCH BẢO HIỂM TỔNG HỢP CHO NGƯỜI ĐẾN TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY HỮU HẠN CỔ PHẦN BẢO HIỂM DƯỠNG LÃO BÌNH AN

Điều kiện mua bảo hiểm

        Lưu học sinh: lưu học sinh sang Trung Quốc, học sinh Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và học sinh hoa kiều(thân phận của hoa kiều phải do đơn vị liên quan xuất trình giấy chứng nhận), tất cả mọi người dù sức khỏe tốt, tuổi từ 6 đến 69 tuổi đều có thể tham gia bảo hiểm này.

TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

        Trong thời hạn bảo hiểm, ( từ việc bảo hiểm lần này có hiệu lực cho đến thời hạn chấm dứt), Công ty chúng tôi chịu các trách nhiệm bảo hiểm như sau:

        1.Trách nhiệm bảo hiểm tử vong

        Người được bảo hiểm mà tử vong do tai nạn bất ngờ xảy ra hoặc bệnh tật , Công ty chúng tôi sẽ trả phí bảo hiểm theo mức phí bảo hiểm thỏa thuận trong hợp đồng, lúc đó trách nhiệm bảo hiểm kết thúc.

        2.Trách nhiệm bảo hiểm tàn tật do tai nạn

        Người được bảo hiểm do xảy ra sự cố bất ngờ, đồng thời trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, có gây nên hạng mục tàn tật tai nạn ghi trong “ tiêu chuẩn đánh giá việc tàn tật tai nạn của bảo hiểm nhân thân” thì Công ty chúng tôi sẽ căn cứ nguyên tắc đánh giá được quy định trong tiêu chuẩn này để tiến hành việc đánh giá hạng mục tàn tật tai nạn, ngoài có thỏa thuận riêng biệt ra, công ty chúng tôi chi trả phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ theo tỷ lệ chi trả được quy định trong tiêu chuẩn mà tương ứng với kết quả đánh giá nhân với số tiền bảo hiểm. Trường hợp việc điều trị vẫn chưa kết thúc, thì tiến hành việc giám định tàn tật tai nạn theo tình trạng thân thể của ngày thứ 180 kể từ ngày xảy ra sự cố, đồng thời căn cứ việc giám định này chi trả phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ.

        Trường hợp căn cứ tàn tật tai nạn mà do sự cố bất ngờ lần này gây nên hợp lại làm một tàn tật tai nạn lần trước mà người được bảo hiểm có thể lĩnh phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ nằm trong hạng mục nghiêm trọng trung bình mà căn cứ vào “ tiêu chuẩn đánh giá việc tàn tật tai nạn của bảo hiểm nhân thân” được đánh giá theo hạng mục nghiêm trọng trung bình, thì công ty chúng tôi chi trả theo tiêu chuẩn hạng mục nghiêm trọng trung bình, nhưng phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ mà lần trước đã chi trả (những tàn tật tai nạn đã có từ trước khi mua bảo hiểm hoặc do những điều miễn trừ trách nhiệm gây nên tàn tật tai nạn được ghi trong “ tiêu chuẩn đánh giá việc tàn tật tai nạn của bảo hiểm nhân thân”, thì coi như là phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ mà đã chi trả), vậy phải được khấu trừ.

        Việc chi trả số tiền tích lũy của phí bảo hiểm tàn tật tai nạn bất ngờ của mỗi một người được bảo hiểm lấy số tiền bảo hiểm của người được bảo hiểm này làm giới hạn, trường hợp số tiền tích lũy được chi trả đạt đến số tiền bảo hiểm của nó, thì Công ty sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm đối với người được bảo hiểm đó.

        * Chú ý: “ tiêu chuẩn đánh giá việc tàn tật tai nạn của bảo hiểm thân nhân” có thể tìm thấy tại trang web Hiệp hội bảo hiểm Trung Quốc.

        Số tiền chi trả tích lũy của phí bảo hiểm tàn tật bất ngờ, tử vong bất ngờ, tử vong do mắt bệnh của mỗi một người được bảo hiểm lấy số tiền bảo hiểm tương ứng của nó làm giới hạn.

        3. Trách nhiệm của bảo hiểm chữa trị tai nạn rủi ro ngoài ý muốn

        Người được bảo hiểm do gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, và điều trị trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị tai nạn, thì Công ty chúng tôi sẽ căn cứ vào chi phí điều trị hợp lý và cần thiết thực tế , trả 100% tiền bảo hiểm điều trị tai nạn ngoài ý muốn, tổng chi phí được giới hạn theo mức tiền bảo hiểm đã thỏa thuận, số tiền tích luỹ các khoản thanh toán được giới hạn 20,000 tệ. Người được bảo hiểm cho dù một lần hoặc nhiều lần xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, người bảo hiểm đều phải tuân thủ quy định nói trên lần lượt chi trả “tiền bảo hiểm điều trị tai nạn ngoài ý muốn”, nhưng tổng mức tiền chi trả không được vượt quá giới hạn của mức tiền bảo hiểm của người được bảo hiểm đó, trường hợp tổng số tiền chi trả đạt đến mức tiền bảo hiểm đó, sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm đối với hạng mục bảo hiểm của người được bảo hiểm đó.

        4. Trách nhiệm bảo hiểm y tế khám ngoại trú và khẩn cấp

        Chi phí điều trị hợp lý và cần thiết của người được bảo hiểm mà được phát sinh do bệnh tật khám ngoại trú và khẩn cấp, trong mỗi một thời gian bảo hiểm, số tiền giới hạn của một ngà y chữa bệnh là 600 NDT, trường hợp số tiền tích lũy của một số người bảo hiểm vượt quá mức chi trả bắt đầu 650 NDT trở lên trên cơ sở số tiền giới hạn của một ngày, thì công ty bảo hiểm sẽ trả theo tỷ lệ 85%, tiền chi trả tích lũy bảo hiểm cao nhất 20.000NDT. Trường hợp số tiền chi trả tích lũy đạt đến mức tiền bảo hiểm đó, sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm đối với hạng mục bảo hiểm của người được bảo hiểm đó.

        Các chi phí phát sinh trong tình hình khám ngoại trú, khẩn cấp, phẫu thuật điều trị ngoài trú, quan sát khẩn cấp, cấp cứu , chi phí do bệnh viện công lập hoặc cơ quan y tế cung cấp chứng minh do bệnh truyền nhiễm cách ly, và chi phí ngoại trú trước sau nằm viện do cùng nguyên nhân nằm viện đều thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm y tế.

* Chú thích:

                        Số tiền giới hạn trong ngày: là số tiền giới hạn của chi phí điều trị cao nhất trong mỗi ngày.

                        Mức chi trả bắt đầu: loại bảo hiểm này sắp đặt 650 NDT là mức chi trả bắt đầu ( trong mỗi thời kì bảo hiểm tích luỹ 1 lần), số tiền dưới mức chi trả bắt đầu trở xuống sẽ không chi trả cho.

        5.Trách nhiệm bảo hiểm điều trị nằm viện

        Người được bảo hiểm do gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc bệnh tật , qua sự chẩn đoán của bệnh viện bắt buộc phải nằm viện điều trị, Công ty sẽ chi trả phí nhân viên trợ giúp bệnh nhân hợp lý và cần thiết theo thực tế (mức giới hạn 150NDT/ một ngày, tích lũy nhiều nhất 30 ngày), phí lập hồ sơ khám bệnh, phí sưởi ấm, phí điều hoà, phí giường nằm , phí kiểm tra xét nghiệm, phí kiểm tra điều trị đặc biệt, phí phẫu thuật, tiền thuốc, phí điều trị, phí hoá nghiệm, phí chiếu chụp v.v, chi trả 100% theo “tiền bảo hiểm ý tế nằm viện” cho người được bảo hiểm.

        Trong thời gian bảo hiểm, người được bảo hiểm cho dù một lần hoặc nhiều lần nằm viện điều trị, Công ty chúng tôi đều chi trả tiền bảo hiểm theo hạn mức quy định, trường hợp mỗi lần chi trả bảo hiểm cho mỗi bệnh nhân bảo hiểm y tế tích luỹ đạt tới 400 tệ đó thì sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm hạng mục đó.

        *Chú ý:

        1)Các Cơ cấu bảo hiểm điều trị được nêu trên đây chỉ giới hạn tại các bệnh viện công lập trong nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Nhưng nếu người được bảo hiểm với các chi phí điều trị phát sinh tại chi nhánh của bệnh viện công lập, khu điều trị cho người nước ngoài, khu điều trị VIP, phòng điều trị thuê hết, phòng điều trị một gian, khu điều trị đặc biệt, phòng điều trị đặc biệt, phòng điều trị cho cán bộ cao cấp hoặc các phòng điều trị cùng đẳng cấp hoặc các khu điều trị tương đương, tất cả các chi phí điều trị công ty chúng tôi sẽ không thanh toán.

        2)Phạm vi phí điều trị mà phát sinh trong tất cả trách nhiệm điều trị chỉ giới hạn với hạng mục và chi phí của phạm vi thanh toán mà phù hợp với quy định bảo hiểm điều trị cơ bản của địa phương, nhưng những hạng mục tự trả chi phí và một phần chịu chi phí tự túc đều không được thanh toán.

        3) Trường hợp người được bảo hiểm là lần đầu tiên mua bảo hiểm hoặc không phải liên tục mua bảo hiểm, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua bảo hiểm là thời gian chờ đợi(thời gian quan sát). Trường hợp phát sinh chi phí nằm viện hoặc bệnh tật khám ngoại trú trong thời gian chờ đợi này, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bồi thường. Trường hợp người được bảo hiểm liên tục mua bảo hiểm hoặc khi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn mà tiến hành việc điều trị thì không có thời gian chờ đợi.

        4) Trường hợp có bên thứ ba khác chi trả một phần hoặc tất cả phí điều trị kể trên, công ty chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc chi trả phần chi phí còn lại và chi phí hợp lý có phù hợp trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế địa phương; nhưng phần mức số tiền giới hạn như phí nằm giường, phí nhân viên trợ giúp bệnh nhân, thời hạn điều trị khẩn cấp mà liên quan trong trách nhiệm bảo hiểm cũng có hạn ngạch. Trường hợp bên thứ ba đã chi trả phần chi phí được hạn chế theo tỷ lệ bồi thường, thì trên cơ sở chi phí được giới hạn mà khấu trừ số tiền đã bồi thường, công ty chúng tôi chỉ chi trả phần chi phí còn lại. Trường hợp không có quy định về tỷ lệ bồi thường, thì phần bị hạn chế theo tiêu chuẩn của bảo hiểm y tế của địa phương, lấy mức tiền bị hạn chế làm cơ sở để khấu trừ số tiền tiêu chuẩn của hạn mục này, bồi thường số tiền còn lại, đồng thời lấy số tiền bảo hiểm làm giới hạn.

        Người được bảo hiểm bị bệnh nặng hoặc bệnh mãn tính trước khi mua bảo hiểm này, người bảo hiểm không chịu trách nhiệm thanh toán thanh toán tiền bảo hiểm.

Miễn trách nhiệm bảo hiểm

1. Miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm tàn tật và tính mạng

        Trường hợp một trong những tình huống sau đây gây nên tàn tật hoặc làm tử vong người được bảo hiểm, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm :

        I) Người mua bảo hiểm, người được hưởng quyền lợi cố ý sát hại, gây thương tích người được bảo hiểm;

        II) Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương tích, tự tử, cố ý phạm tội hoặc từ chối các biện pháp cưỡng chế hình sự mà thực hiện theo pháp luật;

        III) Người được bảo hiểm đánh nhau, say rượu, chủ động sử dụng, hút hoặc chích ma túy;

        IV) Người mua bảo hiểm lái xe sau khi uống rượu, lái xe không có giấy phép có hiệu lực hợp pháp hoặc sử dụng giấy phép không có hiệu lực để điều khiển phương tiện giao thông.

        V) Chiến tranh, xung đột quân sự, bạo loạn hoặc nổi loạn vũ trang;

        VI) Nổ hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm hạt nhân.

        VII) Người được bảo hiểm mang thai, sẩy thai phá thai, sinh con (bao gồm cả mổ lấy thai), biện pháp tránh thai, triệt sản tránh thai, điều trị vô sinh, thụ tinh nhân tạo và biến chứng gây ra bởi các tình huống nêu trên;

        VIII) Người được bảo hiểm bị tai nạn y tế do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do các cuộc phẫu thuật nội khoa, ngoại khoa khác gây ra;

        IX) Người được bảo hiểm không làm theo lời dặn của bác sĩ, tự ý sử dụng thuốc, nhưng ngoài trường hợp dùng thuốc không cần kê đơn theo quy định của hướng dẫn sử dụng ra;

         X) Người được bảo hiểm trong thời gian mắc bệnh AIDS hoặc HIV;

        XI) Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động mang tính mạo hiểm cao như lặn nước, nhảy rù, leo núi đá, nhảy bungee, lái máy lượn hoặc rù lượn, khám hiểm, đấu vật, cuộc thi võ thuật, pha mạo hiểm, đưa ngựa, đưa xe v.v;

        XII) Người được bảo hiểm không phải gặp phải tai nạn tại đại lục Trung Quốc hoặc tạo thành khuyết tật;

        XIII) Cung cấp thông tin mua bảo hiểm giả mạo, các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài và giáo viên nước ngoài mua bảo hiểm với tư cách là học sinh.

        XIV) Lưu học sinh xảy ra sự cố trong thời gian làm việc để lấy tiền học.

        Trường hợp xảy ra một trong những tình huống kể trên mà làm cho người được bảo hiểm tử vong, Công ty chúng tôi sẽ chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm đối với người được bảo hiểm đó.

Miễn trừ trách nhiệm điều trị y tế (điều trị tai nạn ngoài ý muốn, điều trị ngoài trú và khẩn cấp, điều trị nằm viện)

        Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp do một trong những tình huống sau đây gây nên người được bảo hiểm phải chi trả chi phíđiều trị:

        I) Người bán bảo hiểm, người được hưởng lợi cố ý giết hại, gây thương tích cho người được bảo hiểm;

        II) Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương tích, cố ý phạm tội hoặc từ chối các biện pháp cưỡng chế hình sự mà thực hiện theo pháp luật;

        III) Người được bảo hiểm đánh nhau, say rượu, sử dụng, hút hoặc trích ma tuý;

        IV) Người mua bảo hiểm lái xe sau khi uống rượu, lái xe không có giấy phép có hiệu lực hợp pháp hoặc sử dụng giấy phép không có hiệu lực để điều khiển phương tiện giao thông;

        V) Chiến tranh, xung đột quân sự, bạo loạn hoặc nổi loạn vũ trang;

        VI) Nổ hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm hạt nhân;

        VII) Người được bảo hiểm có bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, bệnh mắc trước đây ( các bệnh tật đã mắc hoặc triệu chứng tồn tại trước khi mua bảo hiểm mà không liên tục trong thời gian bảo hiểm);

        VIII) Người được bảo hiểm có bệnh AIDS hoặc nhiễm virus AIDS, bệnh lây qua đường sinh dục.

        IX) Người được bảo hiểm mang thai, sẩy thai, sinh nở, vô sinh, thụ tinh nhân tạo, kiểm tra trước và sau khi sinh con, kiểm soát sinh sản, phá thai và các biến chứng do các nguyên nhân trên xảy ra;

        X) Người được bảo hiểm bị tai nạn y tế do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do các cuộc phẫu thuật nội khoa, ngoại khoa khác gây ra;

        XI) Người mua bảo hiểm chi trả chi phí cho việc điều trị phục hồi sinh lý, phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc chỉnh hình;

        XII) Người được bảo hiểm kiểm tra sức khỏe, dưỡng bệnh hoặc chăm sóc đặc biêt;

        XIII) Người mua bảo hiểm không tuân theo chỉ dẫn của thầy thuốc tự uống, bôi, tiêm thuốc để điều trị;

        XIV) Chi phí y tế của các bệnh viện ngoài đại lục Trung Quốc hoặc các bệnh viện tư nhân của đại lục Trung Quốc và các chi tiêu phát sinh tại hiệu thuốc;

        XV) Chi phí điện thoại, chi phí đi lại của người được bảo hiểm;

        XVI) Các hoạt động nguy hiểm cao và các hoạt động mang tính thi đấu thể thao nguy hiểm cao mà các nhân viên chuyên nghiệp tham gia, ví dụ như người được bảo hiểm lặn nước, nhảy rù, rù lượn, con lăn trượt bang, nhảy bungee, leo núi đá, đấu vật, judo, taekwondo, karate, đấu kiếm v.v.;

        XVII) Cung cấp thông tin mua bảo hiểm giả mạo, các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài và giáo viên nước ngoài mua bảo hiểm với tư cách là học sinh.

        XVIII) Các chi phí liên quan diễn ra do người được bảo hiểm chấp nhận các điều trị thí nghiệm y học đồng thời nhằm mục tích là thí nghiệm y học tại bệnh viện.

        IXX) Điều trị tại các bệnh viện và làm thủ tục đúng theo quy định nhập viên của bệnh viện, trừong hợp chưa đủ điều kiện nhập viện, nhưng người được bảo hiểm muốn nhập viện theo ý nguyện của mình, thì không được thanh toán viện phí.

        XX) Chi phí khám trong tình hình không khẩn cấp, gọi trước 400 cuộc điện thoại chưa báo cáo trước thông qua hướng dẫn chỉ đạo khám bệnh.

        XXI) Chi phí liên quan được phát sinh trong thời gian làm việc để lấy tiền học của lưu học sinh.

Phí bảo hiểm:

Trách nhiệm bảo đảm
 
Mức tiền
bảo hiểm (đồng) NDT
6—69 tuổi
(lưu học sinh)
Phí
bảo hiểmđ/ người/ nửa năm
Phí
bảo hiểm đồng/ người/ năm
tử vong và tàn tật bớt ngờ
100000
400
800
Điều trị tai nạn bớt ngờ
20000
Điều trị ngoại trú và khẩn cấp(số tiền giới hạn của một ngáy là 600 NDT, phần vượt quá mức chi trả bắt đầu 650 NDT trở lên thì trả theo tỷ lệ 85%)
20000
nằm viện điều trị
400000

Chú ý: Với những điều chưa xong cần phải chấp hành theo các điều khoản như “Bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn thuộc bảo đảm tập thể tàn tật kèm theo của Bình an ((khoản D) phiên bản 2013) ”, “ Bảo hiểm nhân thọ đoàn thể định kỳ thời hạn một năm của bảo hiểm Bình An”, “ Bảo hiểm y tế đoàn thể tại nạn bất ngờ kèm theo của Bình An”, “Bảo hiểm y tế đoàn thể tổng hợp ngoại trú và khẩn cấp cho những trường hợp nhập viện của bảo hiểm Bình An”, “ Bảo hiểm y tế đoàn thể nhập viện của Bình An” v.v.

Trường hợp có tranh cãi đối với những nội dung kể trên thì lấy sự giải thích của bản tiếng Trung làm chuẩn